FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Integracja

 

ODDZIAŁY INTEGRACYJNE

Oferujemy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych kształcenie w oddziałach integracyjnych 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia Nr 21 w zawodzie operator procesów introligatorskich.

ODDZIAŁ INTEGRACYJNY – oddział, w którym wspólnie uczą się i rozwijają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz ze swoimi rówieśnikami. Wspólna edukacja przynosi obustronne korzyści zarówno w sferze wychowawczej jak i dydaktycznej.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA w oddziałach integracyjnych:

  • liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • wszyscy uczniowie w oddziale realizują tę samą podstawę programową dostosowaną do indywidualnych możliwości,
  • nauczyciel wspomagający (współorganizujący kształcenie integracyjne) to specjalista posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej,
  • pracę nauczycieli przedmiotu wspierają: nauczyciel wspomagający, psycholog, pedagog, doradca zawodowy,
  • zapewnione są zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przygotowaną do pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych; w zależności od rodzaju niepełnosprawności zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, surdologopedii, logopedii, socjoterapii, terapii pedagogicznej, języka migowego, treningu umiejętności społecznych.

Branżowa Szkoła I stopnia przyjmuje uczniów:

  • niepełnosprawnych – słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • niedostosowanych społecznie,
  • zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie warsztatów szkolnych oraz w pracowniach mieszczących się w budynkach szkoły, przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – winda, platforma dźwigowa.

Zespół Szkół Poligraficzno – Medialnych
współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 4 w Krakowie,
os. Złotego Wieku 36. Opiekę nad uczniami naszej szkoły sprawuje pani Irena Kohut.

Kontakt:  12 647 11 78;  www.poradnia4.krakow.pl

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza