FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Rada Rodziców


Rada Rodziców rok szk. 2022/2023
Przew. p. Kinga Sikora (kl. 2cf)
z-ca p. Krystyna Sysło (kl. 2ag)
p. Monika Kasperek (kl. 3df)
skarbnik: p.Anna Majak (kl. 1er)

Zapraszamy do systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi działalności Rady Rodziców – wierzymy, że konkursy i zawody integrują społeczność szkolną.

Prosimy o wpłaty na konto Rady Rodziców kwot zadeklarowanych na początku roku szkolnego:

Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych

PKO BP III o/Kraków

39 1020 2906 0000 1402 0014 0038
Tytułem: Darowizna na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych

Najistotniejsze warunki ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła”

1. Kto jest ubezpieczony:

uczniowie szkoły;

2. Okres ubezpieczenia:

od 01.09.2017 roku do 31.08.2018 roku.
wyjątkiem są absolwenci , którzy kontynuują naukę w tym samym roku kalendarzowym w szkole wyższego stopnia, odpowiedzialność Ergo Hestii trwa pomimo zakończenia okresu ubezpieczenia do pierwszego dnia kolejnego roku szkolnego lub akademickiego.

3. Przedmiot ubezpieczenia:

Jesteście Państwo ubezpieczeni w wariancie I z indywidualnymi rozszerzeniami zawartymi w załączniku nr 1.
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą z tym, że zwrot kosztów leczenia podstawowego, zakupu protez i środków pomocniczych dokonuje się tylko w stosunku do kosztów poniesionych na terenie RP.

2. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte są również:

1) następstwa zawałów mięśnia sercowego i udarów mózgu,
2) uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki,
3) śmierć Ubezpieczonego w wyniku sepsy, która została
zdiagnozowana w okresie ochrony ubezpieczeniowej.
Dodatkowo ubezpieczenie zostało rozszerzone zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Wyłączenia

zgodnie z paragrafem 5 OWU.

5. Postępowanie w przypadku wystąpienia szkody

W razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony obowiązany jest:

1) niezwłocznie, powiadomić miejscową jednostkę policji o każdej szkodzie, która powstała w wyniku przestępstwa; pobicia i napady na terenie szkoły muszą być zgłoszone dyrekcji szkoły w dniu ich wystąpienia,

2) starać się o złagodzenie skutków wypadku przez natychmiastowe poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu,

3) niezwłocznie po zakończeniu leczenia powiadomić o wypadku Ergo Hestię oraz dostarczyć:

a) dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia wypadku ze szczególnym uwzględnieniem jego okoliczności,
b) dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości odszkodowania lub świadczenia,
c) inne dokumenty, niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania lub świadczenia,

4) zwolnić lekarzy, u których leczył się przed zaistnieniem wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyrazić zgodę na udostępnienie Ergo Hestii dokumentacji z leczenia,

5) zwolnić publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku zachowania tajemnicy oraz wyrazić zgodę na udostępnienie Ergo Hestii dokumentacji medycznej,

6) poddać się badaniu przez lekarzy wskazanych przez Ergo Hestię lub ewentualnej obserwacji klinicznej,

7) umożliwić Ergo Hestii dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania wypadku, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3) Ubezpieczony lub uprawniony zobowiązany jest zgromadzić i dostarczyć Ergo Hestii na własny koszt.

4. W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku wskazanego w ust. 1 Ergo Hestia może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ergo Hestii ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

W przypadku niedopełnienia przez Ubezpieczonego lub uprawnionego obowiązków wymienionych w § 22 ust. 2 pkt 2) – 7) i § 23 z winy umyślnej lub z rażącego niedbalstwa Ergo Hestia odmawia wypłaty świadczenia w całości lub w odpowiedniej części – w zależności od tego, w jakim stopniu niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na ustalenie przyczyny wypadku, okoliczności wypadku lub wysokości świadczenia.

 
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza