FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Rekrutacja do Technikum oraz Szkoły Branżowej I i II stopnia na rok szkolny 2024/2025

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

INFORMATYCZNY SYSTEM REKRUTACYJNY

OMIKRON

 

ETAP 1

L. p.

TERMIN

CZYNNOŚCI

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

1

13.05.2024r.

4.07.2024r.

Wniosek o przyjęcie do szkoły, po wprowadzeniu danych kandydata

w systemie e-omikron, może być złożony
w szkole pierwszego wyboru
w następujący sposób:
1) osobiście w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej

(po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego)
lub
2) za pośrednictwem profilu zaufanego, do którego dostęp możliwy jest

w systemie e-omikron

(nie trzeba go dostarczać

w formie papierowej)

Poniedziałek, wtorek,

czwartek,

piątek

godz. 12.00 - 14.00

Środa

godz. 15.00 – 17.00

2

13.05.2024r.

11.07.2024r.

Skierowanie na badania profilaktyczne

(medycyna pracy)

Odbiór

w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej

lub

w sekretariacie uczniowskim

w godzinach

9:00 - 13:00

ETAP 2

L. p.

TERMIN

CZYNNOŚCI

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

1

3.07.2024r.

-

4.07.2024r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

(oryginał lub potwierdzona kopia)

9.00 – 12.00

2

11.07.2024r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do klas pierwszych

do godz. 12.00

ETAP 3

L. p.

TERMIN

CZYNNOŚCI

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

1

11.07.2024r.

-

15.07.2024r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki

w szkole poprzez dostarczenie:

-oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli zostały złożone potwierdzone kopie);

-zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

-2 zdjęcia podpisane na odwrocie;

-zdjęcie w formacie elektronicznym (informacje i formuła zostaną podane

w sierpniu);

-karty zdrowia ze szkoły podstawowej.

9.00 – 12.00

2

16.07.2024r.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do klas pierwszych

do godz. 12.00

ETAP 4

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA,

GDY SZKOŁA BĘDZIE DYSPONOWAĆ WOLNYMI MIELJSCAMI

L. p.

TERMIN

CZYNNOŚCI

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

1

17.07.2024r.

24.07.2024r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.00 – 12.00

2

30.07.2024r.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do klas pierwszych

do godz. 12.00

3

17.07.2024r.

30.07.2024r.

Skierowanie na badania profilaktyczne

(medycyna pracy)

9.00 – 12.00

4

30.07.2024r.

-

1.08.2024r.

Dokumenty wymienione

w punkcie 1 etapu 3

9.00 – 12.00

5

2.08.2024r.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych do klas pierwszych

do godz. 12.00

 

 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza