FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Rekrutacja do Technikum oraz Szkoły Branżowej I i II stopnia na rok szkolny 2022/2023

 

 

REKRUTACJA

DO KLAS PIERWSZYCH

TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO KRAKÓW

ODBYWA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM INFORMATYCZNEGO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO, DOSTĘPNEGO NA STRONIE: 

https://krakow.e-omikron.pl/

 

I ETAP:

Wypełnienie i złożenie w systemie rekrutacyjnym

Wniosku o przyjęcie do szkoły – do 20.06.2022r. do godz. 15.00

 

II ETAP:

Możliwość dokonania zmiany przez kandydatów we wnioskach o przyjęcie do szkoły,
polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować,
w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku

24 czerwca - 12 lipca 2022 r. – codziennie w godz. 10.00 – 12.00

 

III ETAP:

Uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

(oryginał lub kopia potwierdzona przez szkołę podstawową)

8.07.2022r. – godz. 10.00 – 12.00

11.07.2022r. –godz. 10.00 – 12.00

12.07.2022r. – godz. 10.00 – 12.00

 

19. 07.2022r. – opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych

 

IV ETAP:

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli zostały złożone potwierdzone kopie) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (lekarz medycyny pracy)

19 – 25.07.2022r. – godz. 10.00 – 12.00

 

!!! W przypadku braku możliwości przedłożenia do 25 lipca 2022 r. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego
rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły nie później niż do 22 lipca 2022 r.

Należy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu – informacja w formie papierowej (druk w szkole) lub elektronicznej.

Zaświadczenie lub orzeczenie należy złożyć dyrektorowi szkoły,

do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r.

Brak zaświadczenia lub orzeczenia lekarskiego, jest równoznaczne z rezygnacją
z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie,

do którego uczeń został przyjęty.

 

26. 07.2022r. – opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

27.07 – 3.08.2022r.

godz. 10.00 – 12.00

Kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych

3 – 11.08.2022r.

godz. 10.00 – 12.00

Wydawanie kandydatom skierowania na badania lekarskie (medycyna pracy)

9.08.2022r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
w postepowaniu rekrutacyjnym

12 -17.08.2022r.

 godz. 10.00 – 12.00

Potwierdzenie przez zakwalifikowanych kandydatów woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie

18.08.2022r.

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły w postepowaniu uzupełniającym

 

 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza