Ułatwienia dostępu

Skip to main content
FOTOGRAF

FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Projekt MRPO nr 2

ue 300x60

Nazwa Programu Operacyjnego
MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
Numer i nazwa Osi Priorytetowej
1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Numer i nazwa Działania
1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych
Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. Tytuł projektu: „Adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie”
Rodzaj projektu
Wyposażenie bazy dydaktycznej istniejących i nowotworzonych placówek kształcenia
Numer i nazwa tematu priorytetowego
Infrastruktura systemu oświaty
Forma finansowania
Pomoc bezzwrotna
Działalność gospodarcza
Edukacja

Przedmiotem projektu jest adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej kształcenia zawodowego w ZSPM.
Projekt polega na:

 • adaptacji i zamianie pełnionych funkcji pomieszczeń szkolnych na 3 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz 6 pracowni praktycznej nauki zawodu – z uwzględnieniem potrzeb niepełnosprawnych,
 • wyposażeniu nowych i doposażeniu istniejących pracowni w sprzęt komputerowy, fotograficzny i poligraficzny,
 • wyposażeniu pracowni komputerowych w oprogramowanie do nauki zawodu,
 • wyposażeniu pracowni chemicznej dla zawodów fotograficznych i poligraficznych w sprzęt laboratoryjny,
 • pracach remontowych i elektrycznych, koniecznych do adaptacji pomieszczeń.

PRODUKTY
Powierzchnia zmodernizowanych/zaadaptowanych obiektów infrastruktury dydaktycznej w zakresie kształcenia ustawicznego/zawodowego – 360,5m2. Liczba zakupionego sprzętu, w tym komputerowego pod e-lerning – 9 szt. W ramach projektu realizowane są zakupy sprzętu w ramach 9 pracowni nauki zawodu: komputery, laptopy, aparat fotograficzny, kamera cyfrowa, sprzętu fotograficzny, sprzęt multimedialny (tablety graficzne, projektory, ekrany, słuchawki z mikrofonami, głośniki, dyktafon), urządzenia do druku cyfrowego (maszyna do druku cyfrowego, plotery, kserokopiarki), tablice flipchart i sztalugi.
8 sal zostanie zaadaptowanych na pracownie:

 • komputerową do języka angielskiego zawodowego i obróbki fotografii cyfrowej,
 • grafiki komputerowej i multimediów,animacji,
 • multimediów i grafiki komputerowej,
 • projektowania graficznego i obróbki foto
 • grafii cyfrowej,
 • planowania reklamy,
 • druku cyfrowego,
 • studio fotografii cyfrowej,
 • chemiczną dla zawodów fotograficznych i poligraficznych.

Wszystkie sale wyposażane są w odpowiedni sprzęt do nauki zawodu oraz niezbędne meble. Zainstalowano klimatyzatory oraz rolety i żaluzje zewnętrzne; do pracowni komputerowych zakupiono oprogramowanie do nauki zawodu. Modernizacja sieci pozwoliła na podłączenie do Internetu stanowisk komputerowych w nowych pracowniach. Wszystkie prace zostały wykonane z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt działań został opracowany na podstawie rekomendowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

CELE PROJEKTU

Cele ogólne projektu to poprawa poziomu wykształcenia mieszkańców Małopolski oraz wzrost konkurencyjności gospodarczej regionu. Są one zgodne z celem Działania 1.1 MRPO: Poprawa dostępu do bazy dydaktycznej umożliwiającej wyposażenie mieszkańców Województwa Małopolskiego w umiejętności oraz kwalifikacje zapewniające dobry start oraz możliwie stabilne funkcjonowanie na rynku pracy.
Doposażenie ZSPM w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i zwiększenie liczby pracowni, w których uczniowie mogą uczyć się zawodu wpłynie na poprawę wykształcenia mieszkańców Małopolski. Wzrost kwalifikacji wśród absolwentów ZSPM wzmocni potencjał gospodarczy regionu. Wykwalifikowani absolwenci znajdą zatrudnienie w nowoczesnych przedsiębiorstwach, przez co zmniejszy się poziom bezrobocia w regionie.
Cele bezpośrednie to podniesienie jakości i poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dzięki rozwojowi infrastruktury kształcenia zawodowego podwyższeniu ulegną standardy nauczania, które umożliwią uczniom ZSPM lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu. Nastąpi znacząca poprawa w dostępie do bazy służącej praktycznej nauce zawodu poprzez zwiększenie ilości pracowni, co będzie skutkowało zwiększeniem ilości klas poszczególnych zawodów. Przełoży się to na wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców Małopolski w kształceniu zawodowym.
Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej pozwoli szkole kształcić większą liczbę uczniów w zawodach technik cyfrowych procesów graficznych, technik organizacji reklamy, fototechnik, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich oraz fotograf, drukarz i introligator. Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie standardów nauczania przedmiotów zawodowych do wymogów nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, poprzez zakup zalecanych pomocy dydaktycznych i sprzętu oraz utworzenie pracowni.
Inwestycja pozwoli przygotować bazę dydaktyczną zapewniającą podwyższenie standardów nauczania zawodowego. Podjęte działania wpłyną na znaczącą poprawę warunków i atrakcyjności praktycznej nauki zawodu. Dzięki samodzielnej obsłudze nowoczesnego sprzętu, uczniowie będą mieli możliwość twórczego myślenia i rozwoju. Wytworzona w wyniku realizacji inwestycji baza dydaktyczna będzie mogła być udostępniana osobom dorosłym, które uczestniczyć będę w kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz na potrzeby warsztatów organizowanych przez szkołę, dla potencjalnych pracodawców, w ramach współpracy z Grodzkim oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Wartość całkowita projektu – 795 441,92
Dofinansowanie MRPO – 676 125,63zł – 85,00% wartości projektu

 

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków

tel. 12-648-49-03
fax 12-649-91-55 w. 11

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAPKA – Tu jesteśmy