Ułatwienia dostępu

Skip to main content
FOTOGRAF

FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Historia szkoły

1908 – W Krakowie została założona przez Wacława Anczyca pierwsza na ziemiach polskich szkoła zawodowa dla uczniów kształcących się w zawodzie drukarza. Otrzymała nazwę: Uzupełniająca Zawodowa Szkoła Przemysłowa Gremium Stowarzyszenia Drukarzy i Litografów w Krakowie. Zdecydowano, że będzie to dwuletnia wieczorowa szkoła męska.

1909 – Rozpoczęcie zajęć w szkole drukarskiej z rocznym opóźnieniem z powodu trudności lokalowych. Placówka otrzymała wówczas dwie sale lekcyjne w Szkole Wydziałowej Męskiej im. Jana Kochanowskiego przy ul. Loretańskiej 16. Pierwszym kierownikiem został Jan Dreziński.

1914 – Zawieszenie działalności szkoły z powodu wybuchu I wojny światowej.

1924 – Dzięki staraniom Wacława Anczyca i Pawła Madejskiego, prezesa Gremium Drukarzy i Litografów, szkoła drukarska rozpoczęła działalność edukacyjną w odrodzonej ojczyźnie. Kierownictwo powierzono Janowi Wojewodzie. Nauka odbywała się w budynku przy pl. Ducha Św. 20.

1925 – Reorganizacja szkoły – zmieniono program nauczania, przekształcono dotychczasową dwuletnią szkołę na trzyletnią, zmieniono jej nazwę na: Szkoła Trzyklasowa Dokształcająca Zawodowa Drukarska w Krakowie. Nastąpiła również przeprowadzka na pl. Matejki 11      do budynku Szkoły Miejskiej im. Zygmunta Krasińskiego. Na kierownika mianowało Czesława Nizińskiego.

1927 – Przeniesienie placówki do budynku Szkoły Miejskiej im. św. Barbary przy ul. Szujskiego 2. Wprowadzenie egzaminów końcowych dla kandydatów na towarzyszy sztuki drukarskiej.

 1929 – Wprowadzenie kursu ćwiczeń praktycznych w drukarni Muzeum Przemysłowego przy ul. Smoleńsk 9. Ta właśnie forma pracy dydaktycznej zapoczątkowała tzw. praktykę zawodową, a drukarnia Muzeum stała się początkiem szkolnych warsztatów.

1930 – Nadanie szkole numeru, jej nazwa od tej pory brzmiała: Publiczna Dokształcająca Szkoła Zawodowa Nr 15 Dla Uczniów Przemysłu Graficznego w Krakowie.

1932 – Przeprowadzka do lokalu Szkoły Powszechnej Nr 21 przy ul. Św. Krzyża 21.

1935 – Kolejne przeniesienie tym razem do budynku Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 40 im. Mikołaja Reja przy ul. Dietla 2. Do naszej szkoły zaczęli uczęszczać introligatorzy.

1939 – Po najeździe hitlerowskim na Polskę szkoła funkcjonowała jako Dział Graficzny w Publicznej Szkole Rzemieślniczo-Zawodowej Nr 2 przy ul. Dietla 38. Pozwolono tylko na naukę przedmiotów zawodowych. Była to szkoła z polskim językiem wykładowym. Jej dyrektorem był dr Vilim Frančić, a  jego zastępcą dr Tadeusz Waszkowski.

 1945 – Szkoła stała się placówką koedukacyjną. Zajęcia odbywały się przy ul. Dietla 38 i przy ul. Wąskiej 7. Funkcję dyrektora pełnił dr Tadeusz Waszkowski.

1947 – Rozpoczyna działalność dwuletnie Państwowe Koedukacyjne Liceum Bibliotekarsko-Księgarskie, które mieściło się w budynku przy ul. św. Marka 6, później przy ul. Łobzowskiej 20. Pierwszym dyrektorem tego liceum był mgr Stefan Towpasz, jego następcą od 1949 – mgr Artur Kopacz.

1948 – Dział Graficzny, mieszczący się w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej Nr 2 w Krakowie, otrzymał budynek przy ul. św. Agnieszki 5.

1950 – Szkoła zaczęła działać jako samodzielna placówka pod nazwą Zasadnicza Szkoła Poligraficzna Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. Otwarto trzyletnie Państwowe Technikum Graficzne dla Dorosłych, w którym był wydział typograficzno-reprodukcyjny. Była to szkoła wieczorowa.

1952 – Utworzenie czteroletniego Technikum Księgarskiego.

1960 – Powołanie inż. Stanisława Obtułowicza na stanowisko dyrektora szkoły.

1961 – Rozpoczęcie działalności warsztatów szkolnych w budynku przy ul. Kościuszki 3.

 1962 – Połączenie Technikum Księgarskiego z Technikum Poligraficznym. Od tego momentu datuje się powstanie Technikum Poligraficzno-Księgarskiego. Kolejna – dziesiąta – przeprowadzka do budynku przy ul. Podwale 6.

 1967 – Mianowany na dyrektora szkoły zostaje mgr Stanisław Zych.

1972 – Połączenie wszystkich typów szkół pod nazwą Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie.

1974 – Obchody 25-lecia istnienia szkoły księgarskiej. Nadanie szkole, przez władze oświatowe, imienia prof. Zenona Klemensiewicza oraz przekazanie sztandaru ufundowanego przez Dom Książki. Uhonorowanie ZSPK Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką Miasta Krakowa.

1983 – Jubileusz 75-lecia Zasadniczej Szkoły Poligraficznej w Krakowie. Placówka została uhonorowana Złotą Odznaką Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz medalem 500-lecia Drukarstwa Polskiego. Sztandar Szkoły odznaczono medalem „Zasłużony dla Drukarni Wydawniczej”.

1985 – powstaje Hymn szkoły. Autorką słów jest Małgorzata Gunia – uczennica klasy IV księgarskiej.

1986 – Dyrektorem szkoły zostaje mgr Krzysztof Śliz.

1996 – Jedenasta zmiana lokalizacji szkoły – przeprowadzka do budynku po Szkole Podstawowej Nr 130 na os. Tysiąclecia 38.

1997 – Na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołany mgr Andrzej Januszkiewicz.

1998 – Podpisanie przez dyrekcję ZSPK umowy z producentem papieru Arctic Paper Kostrzyn S.A. dotyczącej współpracy i wspomagania finansowego placówki.

2002 – Przeprowadzenie I edycji ogólnopolskiego konkursu Literacka Nagroda „Pawiego Pióra”.

2004 – Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną o przyznawaniu Medalu Przyjaciela Szkoły osobom oraz instytucjom, które pomagają placówce w różnych działaniach.

2006 – Otwarcie nowych warsztatów szkolnych przy siedzibie ZSPK na os. Tysiąclecia 38.

2008 – Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia założenia szkoły. Nadanie warsztatom szkolnym im. Wacława Anczyca. Przekazanie szkole nowego sztandaru ufundowanego przez rodziców. Wydanie przez ZSPK Księgi Jubileuszowej Uwiecznić czas miniony pod red. Anny Wnętrzak-Wnorowskiej. Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

2009 – Rozpoczęcie kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy.

2009-2011 – Udział szkoły w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pt. „Modernizacja i doposażenie bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie”.

2010 – Udział szkoły w projekcie systemowym Województwa Małopolskiego realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2. Projekt trwa do 2014 roku.

2011 – Nawiązanie współpracy z firmą LIGUM Pol z Głogowa. Uczczenie 120. rocznicy urodzin patrona szkoły – Zenona Klemensiewicza.

2012 – Rozpoczęcie kształcenia w zawodach: technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich, fototechnik, fotograf. Zajęcie I miejsce w Polsce przez Technikum Poligraficzno-Księgarskie im. Zenona Klemensiewicza nr 20 w Krakowie            w obszarze poligraficzno-drukarskim i papierniczym w konkursie „Szkoła dla rynku pracy” organizowanym w ramach projektu Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” oraz wyróżnienie placówki statuetką „Oskara Zawodowego”.

 2013 – Uroczyste obchody jubileuszu 105-lecia powstania szkoły, które były poświęcone jej założycielowi. Wydanie przez ZSPK książki pt. Wacław Anczyc – drukarz z konieczności i z serca, opracowanej przez Annę Wnętrzak-Wnorowską i Artura Wójcika.

2014 – Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych. Nawiązanie współpracy ze szkołami poligraficznymi we Lwowie, w Ołomuńcu i Bratysławie.

2015 – W związku ze zmianą nazwy szkoły fundowanie nowego sztandaru przez Radę Rodziców i krakowskie firmy poligraficzne.

2016 – ZSPM zostało laureatem konkursu „Szkoła zawodowa najwyższej jakości”, organizowanego w ramach projektu dobre praktyki „Europejskie rozwiązania w zapewnianiu jakości kształcenia zawodowego – ESQA”. Zdobycie przez szkołę I nagrody oraz wyróżnienia w I edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze praktyki, ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy i Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

 Wspomnienie 150. rocznicy urodzin założyciela szkoły – Wacława Anczyca.

2017 – W związku z reformą oświaty rozpoczyna się kształcenie w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik  fotografii i multimediów.

2018 – Otwarcie nowoczesnej pracowni multimedialnej w ramach przedsięwzięcia Województwa Małopolskiego „Małopolska Chmura Edukacyjna.

Uczczenie 80. Rocznicy śmierci Wacława Anczyca – założyciela szkoły.

Uroczyste obchody jubileuszu 110-lecia powstania szkoły w Teatrze Ludowym oraz w siedzibie Zespoły Szkół Poligraficzno-Medialnych.

 Wydanie przez ZSPM z tej okazji dwóch książek: Medal Przyjaciela Szkoły, opracowanej przez Magdalenę Mastalską i Dyrektorski Parnas Poligrafika pod redakcją Anny Wnętrzak-Wnorowskiej, a także przygotowanie filmu Poligrafik – zapisane w pamięci (scenariusz i reżyseria Małgorzata Kaleta, zdjęcia i montaż Janusz Paszek, animacja Piotr Zając).

2019 – Uczczenie 50. rocznicy tragicznej śmierci prof. Zenona Klemensiewicza – patrona szkoły.

2019 – Na stanowisko dyrektora szkoły zostaje mianowana mgr Marzena Lenar, nauczycielka języka polskiego, która od 2008 roku pełniła funkcję wicedyrektora.

W kwietniu uczczono 50. rocznicę tragicznej śmierci prof. Zenona Klemensiewicza – patrona szkoły.

2020 - Pandemia, zawieszenie zajęć stacjonarnych, nauczanie zdalne.

Projekt ZSPM Erasmus + "Active Citizenship through DEBATE" otrzymał European Language Label" europejski certyfikat jakości w edukacji.

2021 – Przyznanie Srebrnej Tarczy i tytułu „Srebrnej Szkoły 2020” dla Technikum Poligraficzno-Medialnego nr 20. W Rankingu „Perspektyw” nasza szkoła zajęła 166. miejsce w kraju, 28. w województwie małopolskim oraz 8. wśród krakowskich techników, natomiast w Rankingu Maturalnym 5. miejsce w Krakowie, a w Małopolsce miejsce 19. wśród najlepszych techników.

W lutym uczczenie 155. rocznicy urodzin Wacława Anczyca – założyciela szkoły.

We wrześniu jubileusz 25-lecia przeniesienia Poligrafika do Nowej Huty na osiedle Tysiąclecia 38.

Rozpoczęcie projektu "Seniorzy" - warsztaty fotograficzne, wernisaże, historia sztuki Krakowa - wspólne zajęcia w muzeach.

2022 Laur Brązowej Tarczy w kategorii techników w rankingu najlepszych szkół przyznany ZSPM przez redakcję „Perspektyw”. Wśród techników Krakowa w rankingu maturalnym Poligrafik uplasował się na 7 miejscu, a w rankingu wojewódzkim w Krakowie na 10 miejscu.

Uroczyste obchody 20. rocznicy ogólnopolskiego konkursu Literacka Nagroda „Pawiego Pióra”.

Rozpoczęcie współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym - warsztaty filmowe.

Premiera filmu nakręconego przez uczniów naszej szkoły: Michała Jurkiewicza, Pawła Kanię, Kingę Sepielak i Martę Brachowską na zamówienie firmy Enea. Nagrodą za to przedsięwzięcie było 5 tysięcy zł na pomoce dydaktyczne.

Wystawa "Stan rozwojowy" w MDK-u im.Janusza Korczaka dokumentująca umiejętności graficzne i plastyczne uczniów szkoły.

2023 – Przyznanie Srebrnej Tarczy dla Technikum Poligraficzno-Medialnego nr 20.  W Rankingu „Perspektyw” nasza szkoła zajęła 193. miejsce w kraju, natomiast 28. miejsce    w województwie małopolskim oraz 8. wśród krakowskich techników.

Technikum Poligraficzno-Medialnego nr 20 zajęło 7. miejsce wśród najlepszych techników  w Krakowie w rankingu szkół ponadpodstawowych, który został przygotowany przez portal https://waszaedukacja.pl. W krakowskim rankingu „Technika 2023” wzięło udział 26 techników, które spełniały wymogi regulaminu.

Jubileusz 25. lat współpracy z firmą patronacką  szkoły  Arctic - Paper Kostrzyn S.A.

Podpisanie umowy o współpracy z Domem Utopii - Międzynarodowym Centrum Empatii.

 

Uroczyste obchody jubileuszu 115-lecia powstania naszej szkoły odbędą się w listopadzie.

Lokalizacje szkoły

Nasza szkoła wielokrotnie zmieniała siedzibę. W jej historię wplecione są przeprowadzki. Miejsca, w których znajdowała się placówka:

 1. W latach 1909-1914 przy ul. Loretańskiej 16
 2. W latach 1924-1925 przy pl. Ducha Św. 20
 3. W latach 1925-1926 przy pl. Matejki 11
 4. Od stycznia 1927 do 1932 przy ul. Szujskiego 2
 5. W latach 1932-1935 przy ul. Św. Krzyża 21
 6. W latach 1935-1939 przy ul. Dietla 2
 7. II wojna światowa przy ul. Dietla 38
 8. Od 1945 przy ul. Dietla 38 i przy ul. Wąskiej 7
 9. W latach 1948-1962 przy ul. Agnieszki 5
 10. W latach 1962-1996 przy ul. Podwale 6
 11. Od 1996 do nadal os. Tysiąclecia 38

Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

os. Tysiąclecia 38, 31-610 Kraków

tel. 12-648-49-03
fax 12-649-91-55 w. 11

e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MAPKA – Tu jesteśmy