FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Wyprawka szkolna

W ramach rządowego programu –„Wyprawka szkolna” (rozp. Rady Ministrów z 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, Dz. U z 2019 r., poz.1342), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych ( o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ) zostanie przyznana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do: 1. branżowej szkoły I stopnia, 2. klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 3. klas I-III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego, 4. klasy I pięcioletniego technikum, 5. klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, 6. szkoły specjalnej przysposabiających do pracy. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia/prawnych opiekunów oraz pełnoletniego ucznia. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, oraz dowód zakupu podręczników, którym może być : faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Wzór wniosku o przyznanie pomocy oraz wzór oświadczenia o zakupie podręczników można pobrać tutaj https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/232157,1812,komunikat,rzadowy_program_pomocy_uczniom_w_2019_r____wyprawka_szkolna.html. Wnioski należy złożyć w ZSPM u pani Dominiki Małysa do 9 września 2019 r., natomiast dowody zakupu podręczników powinny zostać dostarczone najpóźniej do 11 września 2019 r.
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza