FOTOGRAF

DRUKARZ OFFSETOWY

OPERATOR PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH

Oferta dla uczniów klas III i IV

Na tablicy ogłoszeń SU możecie  zauważyć plakat Fundacji Dzieła Kolpinga. Fundacja w Polsce realizuje projekt „AS: aktywnie -społecznie”. Na czym on polega: "Kwestia kształtowania kompetencji społecznych jest istotnym elementem w procesie kształcenia młodych osób, dlatego też w ramach naszych działań wspólnie z uczestnikami projektu stworzymy Indywidualny Plan Działania określający ścieżkę nabycia lub wzmocnienia kompetencji. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach m.in. kształtujących umiejętności liderskie, uczących współdziałania w grupie czy nabywania kompetencji międzykulturowych. Ponadto zapewniamy ofertę odbycia wolontariatu w wybranej organizacji pozarządowej czy zrealizowania własnego pomysłu w ramach społecznej inicjatywy dla młodzieży bądź w lokalnym środowisku. Wszelkie działania są nieodpłatne. Fundacja pokrywa całościowy koszt udziału w projekcie (łącznie z kosztami podróży). Wszelkie działania organizujemy w godzinach dostosowanych do możliwości osób młodych.Uczestnik uzyskuje  certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje społeczne. Nasze działania wspiera również Kuratorium Oświaty w Krakowie poprzez zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu «AS: aktywnie-społecznie». Więcej informacji na stronie: www.aktywnie-spolecznie.kolping.pl Zgłoszenia chętnych do projektu: Małgorzata Kaleta (Gabinet z-cy Dyrektora)
Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych
im. Zenona Klemensiewicza